มาตรการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm) และการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี (Conference 15 พ.ค.62)

มาตรการควบคุมสถานการณ์หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)

แนวทางการอบรมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี (3สาร)