กอป. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 195

วันที่ 3 กันยายน 2566 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อตัดสินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 2 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร