กอป. ร่วมกับ สพท. ถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตร “กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร”

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 169

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในหลักสูตร “กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร”บทที่ 1 แนวคิดโรงเรียนเกษตรกร ณ อาคารเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร