กอป. ร่วมกับ สพท. ถอดองค์ความรู้และบันทึกวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร เพื่อจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 184

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการถอดองค์ความรู้และบันทึกวีดิทัศน์กิจกรรมโรงเรียนเกษตรกร เพื่อประกอบการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ โรงเรียนเกษตรกรต้นแบบผัก ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และศูนย์ส่งเสริเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลาร่วมให้ข้อมูลและบันทึกวีดิทัศน์