กอป.ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 188

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ได้ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ได้ติดตามการเดินงานโรงเรียนเกษตรกร ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านโคกสนั่น ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ ปี 2566 และได้รับการอบรมการจัดการศัตรูพืชตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งเกษตรกรให้ความเห็นว่ากระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนการเรียน แต่เป็นการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังสนุกสนาน เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเอง ทำให้ไม่เบื่อและอยากมาร่วมกิจกรรม