กอป.ประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization ) ผ่านระบบ Zoom Meetings

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 148

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า   ครั้งที่ 1 ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU:Research Utilization) โครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร โดยเป็นการรายงานผลความก้าวหน้าในรอบ 2 เดือน และนำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมนี้ ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ และนายสำราญ สาราบรรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผ่านระบบ Zoom Meetings  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย  กรมส่งเสริมการเกษตร