กอป. การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแมลงวันผลไม้พื้นที่ปลูกฝรั่ง จังหวัดปทุมธานี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 188

วันที่ 17 กรกฎาคม 25566 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา ดำเนินการติดตั้งกับดักแมลงวันผลไม้ 4 รูปแบบ ณ พื้นที่ปลูกฝรั่ง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนิน การศึกษาประสิทธิภาพกับดักแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ปลูกฝรั่ง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การจัดการศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพในสภาพพื้นที่และเหมาะสมกับการปฏิบัติของเกษตรกร (Appropriate technology)