กอป.ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 239

          วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้ติดตามการดำเนินงานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมาร่วมรายงานผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาโครงการ และได้ติดตามการดำเนินงานกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการผลิตข้าวปลอดภัย สมาชิกกลุ่มบางรายได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกส่งให้กับกรมการข้าว นอกจากนี้สมาชิกบางรายมีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวสารจำหน่าย และต้องการการพัฒนาด้านการตลาด