กอป.ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 183

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ข้าว) ปี 2566 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมรายงานผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ