กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 80

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ย และกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ประชุมหารือร่วมกับสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและเตรียมการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 2 อาคาร 5 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร