การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 10912

การอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 2566
รายชื่อผู้เข้ารับการอมรม
กำหนดการอบรม 
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม
วิดีโอบันทึกการอบรม
ถาม-ตอบ
การประเมินความรู้
ประกาศคะแนนทดสอบก่อนเรียน
– กำหนดการสอบประเมินความรู้หลังการอบรม
ผลการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม(แก้ไข นสก.23)
ผลการอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาฯ ปี 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30มิ.ย.66)
ผลการอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาฯ ปี 2566 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ปี 66
หมายเหตุ : กอป. ปรับการมอบใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด