หารือการพัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE Pest Forecast

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 119

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้คณะทำงานนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอัจฉริยะด้านการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย หารือการพัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE Pest Forecast ภายใต้บันทึกข้อตกลงโครงการย่อย

เรื่อง การพัฒนาการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอัจฉริยะ กับผู้รับผิดชอบโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ไว้กำหนดต่อไป

————

ภาพ-ข่าว คณะทำงานนวัตกรรมฯ