กอป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 94

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ย และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย 1. แผนบริหารจัดการปุ๋ยปี 2565/2566 2. การสนับสนุนการทำแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิต 3. แนวทางการลดต้นทุนของอาหารสัตว์ 4. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และ 5. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการปุ๋ย ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ “4 ถูก ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธี” ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม รวมไปถึงใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน 2.สนับสนุน ศดปช. เป็นต้นแบบและเป็นกลไกในการขยายผล 3. ประชาสัมพันธ์ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอทราบนโยบายและถือปฏิบัติ 4. มีการรณรงค์การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจับคู่ปุ๋ย ซื้อตรง…ถูกเงิน-ถูกใจ และช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงในการซื้อปุ๋ยได้ในราคาหน้าโรงงาน