กอป . ประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดลำพูน (DOAE Learning Center) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทั้ง 9 ศูนย์ ได้ร่วมศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว โดยมีฐานเรียนรู้ต่าง ๆอาทิ ฐานเรียนรู้การเลี้ยงขยายพันธุ์แหนแดง ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยพืชสดในสวนลำไย ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วน เป็นต้น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน