กอป.ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ย จ.สุพรรณบุรี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 108

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยกลุ่มส่งเสริมจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเดิมบาง ตำบลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคณะกรรมการศูนย์และสมาชิกร่วมให้ข้อมูลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง การปรับพื้นที่โดยใช้เลเซอร์ (Land levelling) การไถกลบตอซังข้าว และการทำปุ๋ยหมัก ทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ทำให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานด้านดินปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประธานศูนย์ร่วมให้ข้อมูล การบริหารจัดการศูนย์โดยเน้นการรวมกลุ่มสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมตามค่าวิเคราะห์ดินจำหน่ายให้กับสมาชิก การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินฟรีแก่สมาชิก ทำให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเนินพระปรางค์ มีเงินทุนหมุนเวียนจากการจำหน่ายปุ๋ยและการบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท