กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี ๒๕๖๕

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 180

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยจัดประชุมการจัดการแมลงวันผลไม้ ปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานส่งเสริมการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการควบคุมแมลงวันผลไม้ระดับจังหวัดและอำเภอ ๒๑ จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ – ๖ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น ๗๔ คน