ติดตามและตรวจเยี่ยมการศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในแปลงนาอินทรีย์ ณ จังหวัดพังงา

 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กอฃส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชจังหวัดพังงา และสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้

1.เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ผัก ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ณ ศพก.เครือข่าย (กินดีฟาร์ม) ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา และรับฟังปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชในแปลงผักของสมาชิก ซึ่งในเบื้องต้นทีมงาน กอป.ได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้กับกลุ่มด้วยแล้ว

2.ร่วมกิจกรรมโยนกล้า ณ แปลงนานายจเร เริงสมุทร บ้านนาน้ำจืด ม.3 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นแปลงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืชในแปลงนาอินทรีย์ และใช้เป็นจุดสาธิตและจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่และเกษตรกรทั่วไปในโอกาสต่อไป