กอป. หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำเนื้อหา เรื่อง ธาตุอาหารพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุของพืช

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 82

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้นางวัชลี โสพิน ผชช.ด้านการจัดการศัตรูพืช พร้อมด้วยนางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นวก.ชำนาญการ ร่วมดำเนินการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและปุ๋ย โดยได้หารือร่วมกับ รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำเนื้อหา เรื่อง ธาตุอาหารพืชและการวินิจฉัยอาการขาดธาตุของพืช เพื่อประกอบชุดวิชาและจัดทำคีย์การ์ดสำหรับเจ้าหน้าที่ และลงพื้นที่อำเภอท่าแพในการวางแผนการถ่ายทำวิดีทัศน์ เรื่อง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในดินและใบในปาล์มน้ำมัน ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ย สสก.5 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชจังหวัดสตูลร่วมติดตามด้วย