กอป. ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ระยะ 2

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 92

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ระยะ 2
ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 2 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดินปุ๋ย ใน 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
สืบเนื่องจากการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการ “ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ระยะที่ 2 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอ โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยดำเนินการฯ และ กอป. ได้แจ้งให้จังหวัดส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ศดปช. ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ กอป. จึงจัดการประชุมเพื่อร่วมกันทบทวนและยืนยันพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของจำนวนสมาชิก ศดปช. เครือข่ายจำนวนผู้ที่จะมาใช้บริการทั้งในส่วนของแปลงใหญ่ เกษตรกรทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ที่จะสนับสนุน เป็นต้น
โดยนำประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ที่ผ่านมา เป็นขอบเขตในการปรับเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการฯ และตรงตามความต้องการของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น เช่น การกำหนดขนาด ศดปช. เป็น S M L โดยยึดตามจำนวนสมาชิกเป็นเกณฑ์หลัก ส่วนจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนพื้นที่ เป็นองค์ประกอบที่ต้องใช้ในการพิจารณาการเสนอขอโครงการฯ และสำหรับ ศดปช. ที่เป็นระดับ B และ ระดับ C ต้องมีแผนการพัฒนาที่จะยกระดับให้เป็น ศดปช. ระดับ A หรือ A+ ตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับ ศดปช. ให้ชัดเจนทั้งในส่วนของเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และระยะเวลา ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้จังหวัดทบทวนความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ และส่งข้อมูลมายืนยันภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อทาง กอป.จะประมวลและรวบรวมส่งกองแผนงานและเสนอโครงการฯ ต่อไป
ในการนี้ กอป. โดยกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชและดินปุ๋ยได้ชี้แจงแผนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการจัดเตรียมสารชีวภัณฑ์ให้ที่ประชุมรับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกันด้วย