กอป. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 🌴🌴🌴🌴

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 58

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยนางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าว ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งได้มีการหารือร่วมกับนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันพบว่าจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สำคัญจำนวน 5 ชนิด ประกอบด้วย หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนาม ด้วงแรด ด้วงงวง และไรสี่ขา โดยเฉพาะไรสี่ขาซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการระบาดในมะพร้าวน้ำหอมมากถึง 2,590 ไร่ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และชี้แจงทำความเข้าใจการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวชนิดต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติที่สำคัญโดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัด และสนับสนุนให้กับเกษตรกรสำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว และลงพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน ซึ่งมีพื้นที่ที่การระบาดของไรสี่มะพร้าวมากถึง 1,948 ไร่ ทั้งนี้ ได้มีการพบปะและให้คำแนะนำกับเกษตรกรเจ้าของแปลง ในการดูแลและกำจัดไรสี่ขามะพร้าว และได้มีการวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย