การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรปลอดภัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมถ่ายทำวิดีทัศน์การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรปลอดภัย” สำหรับเผยแพร่ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 (NAC 2021 16th NSTDA Annual Conference) โดยมีผู้ร่วมการเสวนาจากกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคเอกชน และเกษตรกร ดำเนินรายการโดยดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ณ ห้องประชุม 306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย