กอป. สร้างแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 80

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย มอบหมายนางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างมาตรการแนวทางในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ (ตราชู) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ท. อนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และอนุกรรมการดำเนินการภายในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอดช.) เป็นวิทยากร ซึ่งในการสัมมนาฯได้จัดทำมาตรการระบบและแนวทางในการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่