การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 97
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสําปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference app. Zoom ณ ห้องประชุม 2 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย อาคาร 5 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1- 4 และที่ 6 , ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ , สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ใน 54 จังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง
ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร