ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 62

วัน7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ทิพยรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ แช่มช้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจิตตะ นิยะมะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวรินจาวรรณ ยกธรรม นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานวันดินโลกเเละประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)” เพื่อระดมความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ให้มีความเป็นเลิศในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยในส่วนของหน่วยงานต่างประเทศเป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom