การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2564

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 75

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยนางสาวสุขสม ชินวินิจกุล รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย นางวัชลี โสพิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช นางสาวสุมนา สิมาสฤษฎ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยประธานในที่ประชุมสรุปประเด็นข้อพิจารณา 3 หัวข้อ ดังนี้

1. การดำเนินการกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค เพิ่มเติมจาก 3 วิธีเดิม เพื่อให้เกษตรกรดำเนินการได้สะดวก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรประสานจัดทำข้อมูลร่วมกัน

2. การดำเนินการกำกับดูแลการทำลาย จะต้องมีการสำรวจและปิดประกาศในหมู่บ้าน พร้อมเร่งทำลาย โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการทำลาย และสำนักงบประมาณจะช่วยดำเนินการลดวิธีขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ซับซ้อน

3. ประเด็นการชดเชยค่าทำลายต้นมันสำปะหลัง จะขอพิจารณาปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย การดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการ กจร. เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง รวมทั้งให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคู่มือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอให้ส่งข้อมูลทาง E-Mail ไปยังกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ให้ทราบภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์