กอป.ร่วมติดตามแปลงใหญ่ผักที่จังหวัดขอนแก่น

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 37

วันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 นางพรทิพย์ สมวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายอนุตร บูรณพานิชพันธุ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กลุ่มเกษครทำสวนบ้านโนนเขวา ต.คลองหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กลุ่มสมุนไพรอบแห้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรวังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น