วันที่ 25 กันยายน 2563 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 89

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และประชุมผ่าน VDO conference ในการนี้นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผ่าน VDO conference จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย