วันที่ 2-5 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการผลิตสื่อวิดีทัศน์ผลการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับภูมิภาคของมูลนิธิการศึกษาไทยจัดการประชุมร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 94

วันที่ 2 – 5 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบันทึกภาพเพื่อจัดทำวิดีทัศน์ผลการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อนำเสนอในการประชุมระดับภูมิภาคออนไลน์ ซึ่งทางมูลนิธิการศึกษาไทยจัดการประชุมร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของประเทศต่าง ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป้าหมายเป็นสมาชิกจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้มากกว่า 100 คน ทั้งนี้ ทีมงานได้ดำเนินการบันทึกภาพกิจกรรมบางส่วนในหัวข้อเรื่อง การสำรวจแปลง ลักษณะการทำลาย กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ และศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ ณ แปลงปลูกข้าวโพด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน