วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่สำรวจศัตรูพืชโกโก้ เก็บตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และให้คำแนะนำเบื้องต้น ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 73

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระจัน และสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ศัตรูโกโก้ ในแปลงเกษตรกรตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จากการสำรวจพบว่าดอกโกโก้แห้ง ไม่ติดผล ใบมีอาการขอบใบไหม้ และพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลาย และในแปลงเกษตรตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จากการสำรวจพบอาการมีลักษณะคล้ายกลุ่มเชื้อราสีส้มเกิดขึ้นบริเวณผิวลำต้น ปริมาณการเกิดตาดอกลดลง ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นและเก็บตัวอย่างพืชดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป