กอป.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 65

วันที่ 10 สิงหาคม 2563
นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรอำเภอลับแล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ และกิจกรรมย่อยสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ โดยตรวจเยี่ยมจุดวางกับดักแมลงวันผลไม้ และให้คำแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ณ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์