กอป.ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ จ.สมุทรปราการ

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 144

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ และกิจกรรมย่อยสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ โดยตรวจเยี่ยมจุดวางกับดักแมลงวันผลไม้ และให้คำแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี และ หมู่ที่ 12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ