กอป.ติดตามงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)จังหวัดสระบุรี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 87

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสินันต์ธร จันทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวศิรส สุวรรณมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านอารักขาพืชฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมของศจช. สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่ศจช. ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง และศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
จากการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศจช. พบว่ารูปแบบการดำเนินกิจกรรมของศจช.มีความแตกต่างกันไปตามบริบทการดำเนินชีวิตของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ พืชหลักที่ปลูก และปัญหาศัตรูพืชที่พบ โดยศจช.ตำบลหนองหมูซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้มีการนำเงินปันผลของกลุ่มจากการจำหน่ายปาล์มน้ำมันไปสนับสนุนการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน และแตนเบียนไตรโคแกรมมา ของศจช. เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกศจช. โดยมีการจัดลำดับคิวในการแจกจ่ายอย่างเป็นระบบ และจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ทำให้กลุ่มมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม
การที่เกษตรกรเห็นความสำคัญของการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกวิธี การมีเงินทุนหมุนเวียน ความร่วมมือของสมาชิก และการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุ่มเทเอาใจใส่ในการให้ความรู้และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน