กรมส่งเสริมการเกษตรและ บริษัท น้ำตาลมิตรผลร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 54

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยมีท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติลงนามในพิธีดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการนำเสนอนิทรรศการการส่งเสริมการควบศัตรูพืชโดยชีววิธี และร่วมปล่อยศัตรูธรรมชาติในแปลงอ้อย ณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี