กรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตัดสินเกษตรตำบลดีเด่น

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 106

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี พร้อมคณะกรรมการตัดสินเกษตรตำบลดีเด่น ลงพื้นที่ตัดสินเกษตรตำบลดีเด่น ของนางสิริพร สงคง สำนักงานเกษตรอำเภอนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีการส่งผลงานเข้าประกวด 3 ผลงานได้แก่ 1.การขับเคลื่อนงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) มีการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการของชุมชนพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. 2.การส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรงและชันโรง) โดยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ปี 2563 มีเป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดต้นทุนจากการซื้อรังผึ้ง 750 บาทต่อชุดเป็น 500 บาทต่อชุด การเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตน้ำผึ้งจาก 300 ขวดต่อปี เป็น 500 ขวดต่อปี ด้วยการปลูกพืชอาหารผึ้งและชันโรงเพิ่มเติมช่วงที่อาหารหลักมีน้อย และผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 3.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรผสมผสาน มีฐานเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ การทำเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงไก่ไขแบบลดต้นทุน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงผึ้งโพรง และการปลูกผักยกแคร่