กสศ. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 56

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร ที่วางจำหน่าย จากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 18 ชนิด ได้แก่ กะเพรา คะน้า พริกชี้ฟ้า ผักชี โหระพา แตงกวา มะเขือเทศ คื่นช่าย กวางตุ้ง พริกหยวก บวบงู ถั่วฝักยาว ถั่วพู มะเขือเปราะ ผักชีฝรั่ง ต้นหอม ผักชีฝรั่ง และฝรั่ง รวม 70 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสารตกค้าง จำนวน 53 ตัวอย่าง (75.7%) พบสารตกค้างในระดับปลอดภัย 10 ตัวอย่าง (14.3%) พบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดัย 7 ตัวอย่าง (10%) รายละเอียดดังนี้

  1. สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต ด้วยชุด GT test kit จำนวน 20 ตัวอย่าง ไม่พบสารตกค้าง จำนวน 15 ตัวอย่าง (75%) พบสารตกค้างอยู่ในระดับปลอดภัย จำนวน 1 ตัวอย่าง (5%) พบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย จำนวน 4 ตัวอย่าง (20%)
  2. สารกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ ด้วยชุด PY test kit จำนวน 20 ตัวอย่าง ไม่พบสารตกค้าง จำนวน 19 ตัวอย่าง (95%) พบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย จำนวน 1 ตัวอย่าง (5%)
  3. สารกำจัดเชื้อรากลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ด้วยชุด DTC test kit จำนวน 30 ตัวอย่าง ไม่พบสารตกค้าง จำนวน 19 ตัวอย่าง (63%) พบสารตกค้างอยู่ในระดับปลอดภัย จำนวน 9 ตัวอย่าง (30%) พบสารตกค้างในระดับไม่ปลอดภัย จำนวน 2 ตัวอย่าง (7%)