งานส่งเสริมการผลิตสับปะรดสีพันธุ์ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 76

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2563 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
มอบหมาย นางธัญญา บุญมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมงานพิธีมอบสับปะรดสีพันธุ์ดีให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า ณ อาคารเรือนพรรณไม้งาม ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นำไปพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้าและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 115 ราย