แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช กิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช 13 ชนิดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช กิจกรรมจุดเฝ้าระวังศัตรูพืช 13 ชนิดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ