กอป.จัดประชุมราชการ เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศัตรูอ้อย ปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2560 กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว จัดประชุมราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศัตรูอ้อย ปี 2562 โดยมีนางศุภลักษณ์ กลับน่วม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครี้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (สสก.1 สสก.2 ศทอ.สุพรรณบุรี ศทอ.ชัยนาท สนง.กษจ. และสนง.กษอ.) กรมวิชาการเกษตร สมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล รวมทั้งสิ้น 122 คน ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (ชาวไร่อ้อย) จังหวัดสุพรรณบุรี

f