งานวันเปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคใบด่างมัน จ.นครราชสีมา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562

งานวันเปิดตัวโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ของโรคใบด่างมัน จ.นครราชสีมา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562