กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ CABI เร่งสร้างทีมวิทยากรหลัก การใช้ระบบปฏิบัติการสนับสนุนการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 109

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการอาการผิดปกติของพืช ตลอดจนการจัดทำคำแนะนำการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม ซึ่ง Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) ให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมฯ โดยมี Dr.Muhammad Faheem และ Dr.Manju Thakur เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้