กอป.สำรวจพื้นที่พร้อมส่งเสริมการจัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับระบบน้ำหยด จ.นครราชสีมา

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 101

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้นางสาวปนัดดา ทิพยะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์จรัส เกียรติ์ทวีมั่นคง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าพบดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการจัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับระบบน้ำหยด (fertigation) และสำรวจพื้นที่ของเกษตรกรที่ร่วมดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ร่วมดำเนินการ