นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคันไถ

นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานคันไถ สำหรับใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร