การจัดการองค์ความรู้ผู้ที่เดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2560

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 99

การจัดการองค์ความรู้ผู้ที่เดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2560

1.  ประชุมวิชาการโรคพืชนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐเกาหลี

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการเกษตรไทย-รัสเซีย: การใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการปนเปื้อนของสารเคมีและศัตรูพืชไปกับสินค้าเกษตร ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

3. การจัดการศัตรูมะม่วงแบบผสมผสาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

4. การใช้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการปรับโครงสร้างการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน