การจัดการองค์ความรู้ผู้ที่เดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2561

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 118
การจัดการองค์ความรู้ผู้ที่เดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2561

1. ความร่วมมือด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยและเครื่องจักรกลการเกษตรในการให้ปุ๋ยและไบโอชาร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐเม็กซิโก

3. การพัฒนาสายพันธุ์แมลงวันผลไม้ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

4. ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล ณ ประเทศญี่ปุ่น

5. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

6. การฝึกอบรมตามโครงการการใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีและศัตรูพืชไปกับสินค้าเกษตร ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

7. การฝึกอบรมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า