กอป.นิเทศงานตามระบบกรมฯ พร้อมขับเคลื่อน 5 ภารกิจหลักกรมส่งเสริมการเกษตร

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 99

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 62 นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย มอบหมายให้นายวิรัช อ่ำสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ เพื่อให้จังหวัดและอำเภอ ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อน 5 ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ 1.สนับสนุนขยายผลโครงการพระราชดำริ 2. ใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ศพก. แปลงใหญ่ SF. YSF. และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในพื้นที่ 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำการผลิต 4. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ 5.เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการองค์กร และสารพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศพก.และแปลงใหญ่เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาส เป้าหมายของนักส่งเสริมการเกษตรจะต้องเป็นนักพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม ปี 2562 เกษตรอำเภอเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรต้องการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่แทนเกษตรอำเภอ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน 1.ลดต้นทุนการผลิต 2.เพิ่มผลผลิต 3.พัฒนาคุณภาพ 4.การตลาด 5.การบริหารจัดการ กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรทำแผนการผลิตรายบุคคล ( IFPPㅡIndividual Farm Production Plan) ให้ชัดเจนถูกต้อง