วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธาน…

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 98

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2562(2/2562) ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ชั้น 5 อาคาร 5