เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันการระบาดและการขยายพื้นที่ของโรคใบด่างมันสำปะหลัง 22-24 ส.ค.61

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 83

1. แผนปฏิบัติการป้องกันใบด่าง

2. มาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบนำเข้ามันสำปะหลัง

3. สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่าง

4. สถานการณ์มันสำปะหลัง