📣✨กอป.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเคมีของเกษตรกร และตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร✨📣

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 94

นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเคมีของเกษตรกรและตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตพืชผัก และไม้ผลของเกษตรกร (พริกมะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ส้มเขียวหวาน) เพื่อตรวจสารตกค้างกลุ่มออกาโนฟอสเฟตและ คาร์บาเมต ด้วยชุดทดสอบ GT ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสารตกค้างในผลผลิตทุกตัวอย่างในการนี้ได้ลงพื้นที่สวนส้มให้คำแนะนำเกษตรกรในการควบคุมโรคกรีนนิ่งในพืชตระกูลส้มซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย และกำแพงเพชร ด้วยการใช้พันธุ์ส้มปลอดโรค การควบคุมเพลี้ยไก่แจ้แมลงพาหะ การดูแลรักษาต้นส้มให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อลดการเกิดโรค ลดการใช้สารเคมี และลดการใช้ยาต้านจุลชีพ เพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรและผู้บริโภค