คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ปี 2565

Shortcodes Ultimate

จำนวนผู้เข้าชม : 70

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานกองส่งเสริม

การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

ปี 2565 โดยมีนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยมีเนื้อหาในการสัมมนา ได้แก่ เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง โดย คุณชาญชัย กายสิทธิ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง JKN18 เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ และการใช้เสียงในสื่อวิทยุกระจายเสียง โดย คุณบุญมา ศรีหมาด จากกรมประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 4 ราย และผู้เข้าร่วมสัมนนาทั้งสิ้นจำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร