📣📣กสก. สร้างการรับรู้โรคใบด่างมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และร่วมเป็นวิทยากรในสถานีเรียนรู้ ณ ที่ว่าการกำนันตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้ จำนวน 5 สถานีประกอบด้วย

1. ความสำคัญของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เชื้อสาเหตุและแมลงพาหะ โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2. การสำรวจติดตามเฝ้าระวัง รวมถึงเกณฑ์การสำรวจ ประเมินพื้นที่ระบาด และการจัดการโรคใบด่างโดยกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

3. การจัดทำแปลงพันธุ์สะอาด และทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

4. การป้องกันกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคอย่างถูกวิธี โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท

5. มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้าย ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกอื่น ๆ

มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจากอำเภอหันคาและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวน 100 ราย โดยมีนายวีรชัย เข็มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน